Formandens beretning 2022

Forening og bestyrelse

Medlemstallet er i den forløbne periode øget med 20 (netto), og var pr 01-01-2023: 439 mod 01-01-2022: 419.

Bestyrelsen har i 2022 siden generalforsamlingen afholdt fem bestyrelsesmøder.

Foreningens møder og øvrige aktiviteter

Emnerne for foreningens foredrag har som vanligt haft lokalt udgangspunkt, således fortalte advokat John Hemming efter generalforsamlingen om sin borgmester-tid. I første halvår 2022 var der fem foredrag som alle blev afholdt med godt fremmøde (40-50 deltagere). Desuden var der udflugter til Københavns Museum, Thorsvighus og Fredensborg Museum samt omvisning på Fredensborg Slot og i slotshaven. I efteråret var der seks foredrag og en udflugt til Skovskolen i Nødebo – alle med god tilslutning.

Ved generalforsamlingen for et år siden indsamledes forslag til foredrag og udflugter. Disse forslag har været benyttet ved tilrettelæggelsen af programmet for 2. halvår 2022 og indgår nu i planlægningen fremadrettet. Bestyrelsen ønsker fremadrettet gerne at modtage forslag fra medlemmer.

Foreningen har i samarbejde med Bevaringsforeningen og Borgerforeningen bidraget med tre store billeder eller fotostater i ventesalen til Fredensborg Station.

Endelig har foreningen været med en stand på såvel Fredensborg Slotsmarked som Byens Dag i Humlebæk.

Årbog og medlemsbladet Broen

En guide til Fredensborg Slotshave – årbog 2022 – er beklageligvis stærkt forsinket, hvilket bl.a. skyldes sygdom. Guiden udsendes til medlemmerne i løbet af foråret 2023.

Medlemsbladet Broen er udkommet med to numre. Bestyrelsen håber på, at der fortsat kommer artikler og ideer i et omfang som hidtil.  En stor tak skal lyde til Fredensborg Kommune, som uden udgift for foreningen mangfoldiggør bladet, og ikke mindst til bladets grafiske tilrettelægger, Per Eckart, som ren con amore de sidste syv år har sørget for, at der hver gang er kommet et smukt tilrettelagt blad ud til medlemmerne. Tak for indsatsen.

Hjemmeside og Facebook

Hjemmesiden er stadig stedet, hvor I til enhver tid kan finde opdaterede oplysninger om foreningen – bl.a. vedtægter, aktivitetskalender og kontaktoplysninger. Foreningens udsolgte årbøger er digitaliseret, og er tilgængelige her.

Via Facebook når foreningen ud til nogle af medlemmerne og desuden kommer vi i kontakt med mange andre lokalhistorisk interesserede. I dag er der omkr. 900 som jævnligt er inde på denne side (dvs. 914 følgere og 837 der synes godt om siden). Det er en væsentlig del af foreningens profilering. Her lægges der jævnligt lokalhistoriske billeder op med en kortfattet historie knyttet til. Det giver anledning til mange reaktioner/kommentarer. Foreningens arrangementer annonceres også her.

Samarbejdspartnere

Foreningen indgår i et givende samarbejde med en række institutioner og foreninger. Fredensborg Kommune er meget væsentlig i denne forbindelse, da den støtter foreningen på forskellig vis. Lokalemæssigt er vi sikret adgang til gode lokaler på biblioteket og dagcentrene i Fredensborg og Humlebæk. Også økonomisk nyder foreningen godt af støtte til driften, udgivelse af bøger og kurser samt gratis trykning af Broen på kommunens trykkeri. Det fremgår af regnskabet. Det er en støtte, som er af uvurderlig betydning for det lokalhistoriske arbejde i vores del af kommunen. Så en stor tak skal der igen lyde herfra.

Fredensborg Kommunes kalender med kulturtilbud »Det sker i Fredensborg« har været flittigt brugt.

Foreningen har som medlem et godt samarbejde med KulturStationen i Humlebæk og Fredensborg gl. Biograf, og benytter lokaler der. Foreningen er i løbende kontakt med Fredensborg Arkiverne og modtager uvurderlig hjælp herfra.

Foreningen deltog som nævnt ovenfor i Fredensborg Slotsmarked og i Byens Dag i Humlebæk. Det var meget givende at være med i disse arrangementer. Her får vi præsenteret foreningen, gode lokalhistoriske snakke, solgt vores bøger – og ikke mindst melder folk sig ind ved disse arrangementer.

Lokalpressen og Radio Humleborg har foreningen også god kontakt til, og uden disse mediers omtale og interesse for foreningens aktiviteter ville vi ikke være i stand til at nå ud til så bred en kreds med vores budskaber. Mange tak for det.

Foreningen har ved formanden været medlem af Fredensborg Museums bestyrelse. Forsøgsordningen er ophørt, og bestyrelsen har meddelt, at foreningen ikke ser sig ikke i stand til at gå ind i driften af museet.

Arbejdsplan 2023

Bestyrelsen vil i det kommende år atter bestræbe sig på, at der bliver et aktivitetsniveau med 10-12 foredrag på årsbasis og evt. et par udflugter.

Foreningsbladet Broen vil udkomme med to numre med program ved nytårstid og medio august.

Årbogen 2023 bliver skrevet af Bjørn Westerbeek Dahl og vil handle om forsvaret af Øresundskysten i årene fra 1660 til 1814. Den udkommer medio november 2023.

Bestyrelsen ser frem til atter i år at kunne give medlemmerne en række gode og interessante oplevelser på det lokalhistoriske område.