Formandens beretning 2023

 

Formandens beretning til generalforsamlingen 20.2.2024

Foreningens medlemstal er særdeles stabilt: Vi er nu 432 medlemmer mod sidste års 439.

I sidste generalforsamlingsperiode har bestyrelsen holdt syv møder.

Bestyrelsens sammensætning
Siden vores mangeårige formand, Peter Heiberg, forlod sin post, har Else Mariager været formand,
og ny næstformand har været Tora Ribers. Else har fra første færd tilkendegivet, at hun kun ønsker
at sidde i en kort periode og har nu meddelt, at hun forlader posten med udgangen af 2024. Pt.
har ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer noget ønske om at påtage sig hvervet, så be-
styrelsen er derfor på udkig efter nye, gerne yngre, medlemmer, som ikke viger tilbage for at tage
tjansen som formand, når Else går af.

Vi har derfor en meget klar – og alvorlig – opfordring til alle medlemmer: Tag nu og overvej seriøst,
om I ikke kunne tænke jer at indgå i bestyrelsesarbejdet! I er velkomne til at komme på besøg, når
vi mødes, så I kan se, hvad der sker. Og vi kan når som helst omkonstituere os, så der bliver formel
plads til jer omkring bordet. Kontakt Else eller et andet bestyrelsesmedlem og hør nærmere.

Det er ikke for meget sagt, at foreningen står i fare for at måtte ophøre i den nuværende form, hvis
vi ikke får en ny formandskandidat i det kommende år. Så har vi sagt det så tydeligt som muligt…

En anden ændring var, at posten som redaktør af medlemsbladet Broen skiftede. Det var også Pe-
ter, som tidligere havde denne tjans; nu er den overgået til Jeppe Tom-Petersen. Jeppe kunne i ja-
nuar udsende et blad på ikke mindre end 35 sider – cirka dobbelt så stort som normalt. Og så skal
det også nævnes, at Jeppes hustru, Anne Marie Brammer, har overtaget funktionen som grafisk
tilrettelægger af bladet. Det lover rigtig godt med Jeppe og fruen på de pladser.

Ny i bestyrelsen er Tina Pauli. Heidi Ølgaard og Anni Blem er suppleanter.

Så meget om bestyrelsen. Nu til vores aktiviteter:

Årets aktiviteter
I årets løb har vi afholdt ni foredrag:

Februar: Om kommunens gadekær. Efter foreningens generalforsamling den 23.2.2023 holdt Lars
Simonsen, formand for Fredensborg Kommunes Udvalg for Plan, Teknik og Klima, et foredrag om
kommunens planer for de lokale gadekær i Lindehuset.

Marts: Om Kystbanens tilblivelse ved jernbanehistoriker John Poulsen på Humlebæk Station, den
nuværende Café Hej Humlebæk.
April: Om komponisten Tekla Griebell Wandall i Fredensborg ved forfatter Thomas Kirkegaard i
Lindehuset.
Præsentation af den nye guide til Fredensborg Slotshave ved guidens forfatter, tidligere formand
Peter Heiberg – i Den Gamle Biograf i Fredensborg.

Maj: Om Sommerlandets arkitektur ved lektor Nan Dahlkild, på Humlebæk Bibliotek.

August: Foredrag om Kelvins Krig – om forfatteren Kelvin Lindemann i Fredensborg – ved forfatte-
rens barnebarn, Anders Lindemann, i Lindehuset.

September: Besøg, rundvisning og foredrag i Jørn Utzons Fredensborghusene. Ved en af
beboerne.

November: Præsentation af årbogen På vagt ved Øresund med affyring af kanoner på Humlebæk
Havn og med efterfølgende foredrag ved forfatteren, historiker Bjørn Westerbeek Dahl, på restau-
rant Babettes Gæstebud.

Om Kystbanen og Humlebæk Station. Ved Peter Heiberg. På Café Hej Humlebæk.

Vi måtte aflyse et planlagt og annonceret besøg på Kongernes Lapidarium i København i juni.

Vi har som altid forsøgt at fordele foredragene ligeligt mellem Fredensborg og Humlebæk, og alle
foredrag har været yderst velbesøgte, dvs. med over 50 deltagere – på trods af, at flere af arrange-
menterne har krævet deltagerbetaling. Til flere af foredragene har vi sågar måttet etablere vente-
lister – og ét har vi måttet dublere (Kystbanen). Det hele tager vi i bestyrelsen som tegn på, at vi
har ramt nogenlunde rigtigt i vores valg af emner.

Foreningen har også været repræsenteret ved Slotsmarkedet i Fredensborg og ved Byens Dag i
Humlebæk – begge i september. Ved begge arrangementer lykkedes det at kapre nye
medlemmer.

Broen, hjemmesiden og Facebook
Medlemsbladet Broen er som vanligt udkommet med to numre – i august og januar. Bestyrelsen
håber, at der fortsat kommer artikler og idèer til bladet.

Hjemmesiden er stadig stedet, hvor I til enhver tid kan finde opdaterede oplysninger om forenin-
gen – bl.a. vedtægter, aktivitetskalender og kontaktoplysninger.

Via Facebook når vi også ud til mange af jer, og desuden kommer vi i kontakt med andre lokalhi-
storisk interesserede. Det er en væsentlig del af foreningens profilering. Her annoncerer vi alle vo-
res arrangementer, og vi lægger jævnligt lokalhistoriske billeder op. I 2023 var der 1.065 følgere
på siden – 66 procent kvinder og 34 procent mænd. 978 syntes godt om siden.

 

Samarbejdspartnere
Vi er fortsat afhængige af velvillige bevillinger til vores arbejde fra Fredensborg Kommune, som
også trykker Broen for os, ligesom vi søger forskellige fonde om støtte til publiceringen af vores
årbøger.

I den forbindelse vil vi nævne, at Hoffet i efteråret besluttede at købe ikke mindre end 100 eks-
emplarer af vores guide til Slotshaven. Det var medvirkende til, at vi måtte have trykt andet oplag
af guiden – som må betegnes som noget så sjældent som en vaskeægte lokalhistorisk succes. Be-
styrelsen vil endnu en gang takke Peter Heiberg for at have skrevet teksten til dette værk og fore-
stået kontakten til både fotografen, Slots- og Ejendomsstyrelsen, tilrettelæggeren og trykkeriet.
Hvis ikke Peters tekst var så fyldestgørende og pinligt korrekt, havde den ikke fundet nåde for Hen-
des Majestæt Dronningens velkendt skarpe øje. Og dét er Hoffets store indkøb et meget direkte
udtryk for, at den har. Vi er i bestyrelsen ikke så lidt stolte af at have bidraget til at udbrede mere
viden om Slotshaven på denne måde, og vi er sikre på, at guiden vil være standardguiden om
Slotshaven i mange år frem.

Bestyrelsen skal også her udtrykke sin store tak for kommunens fortsatte støtte, ligesom vi er tak-
nemmelige for samarbejdet med Lindehuset og Den Gamle Biograf i Fredensborg og KulturStatio-
nen og biblioteket i Humlebæk. Vi har også været glade for at have gæstet Café Hej Humlebæk he-
le to gange i den gamle stationsbygning – som nu har fået nyt liv.

Vi er fortsat medlem af Dansk Lokalhistorisk Forening, og fire af bestyrelsens medlemmer deltog i
DLF’s årsmøde i Svendborg i april 23, ligesom flere vil deltage i årsmødet i år i Ribe. Møderne varer
to dage og består blandt andet i en række foredrag om lokale historiske emner. Foredragene kan
ikke bruges direkte i vores lokale arbejde, men de giver dels nyttig baggrundsviden, dels en nyttig
fornemmelse af, hvad der rører sig i det lokalhistoriske arbejde i landet generelt.

Dette års aktiviteter
Broen vil udkomme med sine to ordinære numre, ét ved nytårstid og ét til sommer.

Årbogen 2024 er betitlet Hvad protokollerne fortæller og bliver skrevet af vores kasserer, Poul
Christensen. Bogen beskriver, hvad der står i referater fra sogneforstanderskab/sogneråd for
Asminderød/Grønholt Kommune fra perioden 1842-1890.

Bestyrelsen ser frem til atter i år at kunne give jer en række gode og interessante oplevelser på det
lokalhistoriske område.

Idéer, idéer og atter idéer
Til sidst et lille hjertesuk: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at arbejdet med at skabe en lind
strøm af idéer til både artikler, årbøger og arrangementer er belastende og noget, som vi i bestyr-
elsen har pålagt os selv at arbejde mere systematisk med. For gode idéer er jo det guld, som en-
hver forening af vores karakter lever af og på. Det samme kan man sige om alverdens bladhuse og
radio- og tv-selskaber: Uden idéer – ingen programmer. Derfor foranstaltede vi en lille brain-
storming på gode idéer til vores generalforsamling for et par år siden – og det vil vi godt gentage i
aften. Sidste gang fik vi ikke mindre end 20 idéer med hjem, hvoraf flere er blevet realiseret og andre vil blive det.

Så nu vil vi igen prøve at tømme jeres hoveder: Lars Trudsø – som har arbejdet
med innovationsprocesser i DR – vil om lidt styre en ny brain-storming, så I får mulighed for at
præge jeres forenings aktiviteter. Vi vil også gerne have en melding på jeres generelle tilfredshed
med arrangementerne.

Sluttelig vil vi udtrykke håbet om, at I fortsat vil bakke op om vores forening. Og hvis I også kan bi-
drage til at rekruttere en ny formand og flere unge medlemmer, vil det være helt fantastisk!

Så mange var ordene fra os i denne omgang.

Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening