Formandens beretning

 

 

Formandens beretning for 2021

Forening og bestyrelse

Medlemstallet er i den forløbne periode øget med 8 (netto) på trods af corona.  (Medlemstallet var 31-12-2021: 419 mod 31-12-2020: 411)

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen 2. september 2021 afholdt to bestyrelsesmøder. Ved konstitueringen efter sidste års generalforsamling blev posterne besat således, at ny sekretær blev Annette Engelstoft og ellers ingen ændringer.

Foreningens møder og øvrige aktiviteter

Inden der igen blev lukket ned for foreningsaktiviteter, lykkedes det afholde alle fem planlagte arrangementer. Heraf har der været afholdt tre i Humlebæk og to i Fredensborg.

Emnerne for foredragene har som vanligt haft lokalt udgangspunkt, således handlede foredraget efter generalforsamlingen om forne tiders forretningsliv i Fredensborg. Foredragene om Friederike Brun, Besættelsestiden, Kjeld Hansen Transport A/S, Landgangen ved Humlebæk og Fredensborg Ting- og Arresthus blev alle afholdt med godt fremmøde.

Årbog og medlemsbladet Broen

Årsskriftet Fra en mørk tid 2 er blevet vel modtaget, og har uden for medlemskredsen sammen med første bind solgt rigtig godt.

Medlemsbladet Broen er udkommet med et enkelt nummer. Det er fortsat mit håb at modtage artikler og ideer i et omfang som hidtil.  En stor tak skal lyde til Fredensborg Kommune, som uden udgift for foreningen mangfoldiggør bladet, og ikke mindst til bladets grafiske tilrettelægger, Per Eckart, som ren con amore sørger for, at der hver gang kommer et smukt tilrettelagt blad ud til medlemmerne.

Hjemmeside og Facebook

Hjemmesiden er stadig stedet, hvor I til enhver tid kan finde opdaterede oplysninger om foreningen – bl.a. vedtægter, aktivitetskalender og kontaktoplysninger. Foreningens årbøger, som er blevet digitaliseret, er nu tilgængelige via hjemmesiden.

Via Facebook når vi ud til nogle af medlemmerne og desuden kommer vi i kontakt med mange andre lokalhistorisk interesserede. I dag omkr. 700 som jævnligt er inde på denne side (dvs. 762 følgere og 698 der synes godt om siden). Det er blevet en væsentlig del af foreningens profilering. Her lægges der jævnligt lokalhistoriske billeder op med en kortfattet historie knyttet til. Det giver anledning til mange reaktioner/kommentarer. Foreningens arrangementer annonceres også her.

Et af vores medlemmer opfordrede på en anden Facebook-side lokalhistorisk interesserede til at melde sig ind i vores forening. Det gav i løbet af 2-3 dage 11 nye medlemmer.

Samarbejdspartnere

Foreningen indgår i et givende samarbejde med en række institutioner og foreninger. Fredensborg Kommune er meget væsentlig i denne forbindelse, da den støtter foreningen på forskellig vis. Lokalemæssigt er vi sikret adgang til gode lokaler på biblioteket og dagcentrene i Fredensborg og Humlebæk. Også økonomisk nyder foreningen godt af støtte til driften, udgivelse af bøger og kurser. Det fremgår af regnskabet. Det er en støtte, som er af uvurderlig betydning for det lokalhistoriske arbejde i vores del af kommunen. Så en stor tak skal der atter lyde herfra.

Fredensborg Kommune har sammen med Kultunaut skabt en kalender med de mange kulturtilbud, som dagligt finder sted i vores område – et godt initiativ, som foreningen vil gøre brug af.

Foreningen har som medlem et godt samarbejde med KulturStationen i Humlebæk og Fredensborg gl. Biograf, og benytter lokaler der.

I corona-tiden har foreningen været i løbende kontakt med Fredensborg Arkiverne og modtaget uvurderlig hjælp herfra.

Der var ikke Fredensborg Slotsmarked i år, i stedet var der Fredensborg Høstmarked. Foreningen deltog her og ligeledes i Byens Dag i Humlebæk. Det var meget givende at deltage i disse arrangementer. Her får vi præsenteret foreningen, gode lokalhistoriske snakke, solgt vores bøger – og ikke mindst melder folk sig ind ved disse arrangementer.

Lokalpressen og Radio Humleborg har foreningen også god kontakt til, og uden disse mediers omtale og interesse for foreningens aktiviteter ville vi ikke være i stand til at nå ud til så bred en kreds med vores budskaber. Mange tak for det.

Foreningen er ved formanden medlem af Fredensborg Museums bestyrelse. Forsøgsordningen vedr. kommunal drift forlænges med endnu et år i 2022. I løbet af denne periode skal der fremsendes en indstilling om museets fortsatte drift.

Arbejdsplan 2022

Vi bestræber os på, at der i det kommende år igen vil være et aktivitetsniveau som før covid-19 med 10-12 foredrag på årsbasis, byvandringer og evt. en udflugt.

Foreningsbladet Broen vil udkomme med sine ordinære to numre ved nytårstid og medio august. Forhåbentlig igen med program, men der vil også kunne blive suppleret med ekstranumre, når lejlighed byder sig.

Årbog 2022 bliver en guide/vejledning til Fredensborg Slotshave som markering af slottets 300-års fødselsdag.

Eftersom livet efter covid-19 er ved at vende tilbage til normalen, ser bestyrelsen frem til igen at kunne give jer en række gode og interessante oplevelser på det lokalhistoriske område.

 

28.02.2022

 

 

 

Formandens beretning for 2020-21

Forening og bestyrelse

Medlemstallet er i den forløbne periode faldet en smule (31-12-2019: 417 | 02-06-2021: 388). Et lille fald (7%), hvilket vel er forklarligt med den situation, som har været gældende på grund af covid-19, hvor der i en lang periode ingen arrangementer har været.

Ved konstitueringen efter sidste års generalforsamling var der ingen ændringer i forhold til det der skete i 2019, hvor kassererposten overgik til et andet bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen har det sidste halvandet år afholdt i alt fem bestyrelsesmøder.

Foreningens møder og øvrige aktiviteter

Inden der stort set blev lukket ned for al foreningsaktivitet, lykkedes det at afholde fem arrangementer. Heraf har der været afholdt tre i Fredensborg og to i Humlebæk. Der har desuden været to byvandringer i Humlebæk.

Emnerne for foredragene har som vanligt haft lokalt udgangspunkt med et foredrag om Krogerup Højskole ifm. generalforsamlingen, Kongevejene og et usædvanligt Fredensborg-kunstnerpar.  Med foredraget om Fredensborg Slot og Store Nordiske Krig blev der lagt op til en bredere skildring af de historiske begivenheder omkring slottets tilblivelse. Årbogen »At være der« med Stefan Kai Nielsens fotos var anledningen til biografvisning af hans fotografier fra perioden 1970-2020 og to byvandringer i fotografens fodspor.

Bestyrelsen tager fortsat med tak imod ideer og forslag til arrangementer (foredrag, udflugter m.v.).

Årsskrift, en julehilsen og medlemsbladet Broen

Humlebæk-fotografen Stefan Kai Nielsen havde været i sit billedarkiv og sikrede foreningen med »At være der« en virkelig bestseller. Der måtte laves et nyt oplag af bogen, som efter meget kort tid også blev udsolgt. En del af succesen må også tilskrives, at bogen var nem at få fat i fra Lind’s Kaffebar. En stor tak til Jørgen Lind for hans indsats i den forbindelse.

Som julehilsen udsendte foreningen et genoptryk af Sophus Bauditz novelle Eremitagealléen, som vi har fået mange positive tilbagemeldinger på – her i blandt fra Hendes Majestæt Dronningen, som vi også tillod os at sende bogen til.

Medlemsbladet Broen udkom med fire numre i perioden. Tak for de mange gode bidrag og ideer til emner, som der skal tages op. Det er mit håb fortsat at modtage artikler og ideer i et omfang som hidtil, da er det ingen sag at være redaktør. En stor tak skal lyde til Fredensborg Kommune som uden udgift for foreningen mangfoldiggør bladet og ikke mindst den grafiske tilrettelægger af bladet, Per Eckart, som ren conamore sørger for, at der hver gang kommer et smukt tilrettelagt blad ud til medlemmerne.

Hjemmeside og Facebook

Hjemmesiden er stadig stedet, hvor I til enhver tid kan finde oplysninger om foreningen – bl.a. vedtægter, aktivitetskalender og kontaktoplysninger.

Et andet vigtigt medie er Facebook, hvor vi når ud til medlemmerne og når mange andre lokalhistorisk interesserede. I dag er er omkr. 600 (636 følgere og 574, der synes godt om siden) som jævnligt er inde på denne side. Det er blevet en væsentlig del af foreningens profilering. Her lægges der jævnligt lokalhistoriske billeder op med en kortfattet historie knyttet til. Det giver anledning til mange reaktioner/kommentarer. Foreningens arrangementer annonceres også her.

Samarbejdspartnere

Foreningen indgår i et tæt samarbejde med en række institutioner og foreninger. Fredensborg Kommune er meget væsentlig i den forbindelse, da den støtter foreningen på forskellig vis. Lokalemæssigt er vi sikret adgang til gode lokaler på biblioteket og dagcentrene i Fredensborg og Humlebæk. Også økonomisk nyder foreningen godt af støtte til driften, udgivelse af publikationer og uddannelse. Det fremgår af regnskabet. Det er en støtte, som er af uvurderlig betydning for det lokalhistoriske arbejde i vores del af kommunen. Så en stor tak skal der herfra lyde for det.

Foreningen har som medlem indledt et godt samarbejde med KulturStationen i Humlebæk og Fredensborg gl. Biograf, og benytter lokaler der.

Foreningen har i corona-tiden været i løbende kontakt med Fredensborg Arkiverne, og modtager uvurderlig hjælp herfra. Ny arkivar i arkivet er Marie Amstrup Møller, som var barselsvikar, medens Lise Schifter var på barsel og efterfølgende overgik til en anden arkivarstilling i Fredensborg Kommune.

Foreningen er ved formanden – i forbindelse med ændringen af Fredensborg Museums status – indtrådt i bestyrelsen. Det tegner til at blive meget inspirerende og givende for det historiske arbejde i hele kommunen.

Arbejdsplan 2021-22

Vi bestræber os på, at der i det kommende år igen vil være et aktivitetsniveau som før covid-19 med 10-12 foredrag på årsbasis, byvandringer og evt. en udflugt.

Foreningsbladet Broen vil udkomme med sine ordinære to numre ved nytårstid og medio august med program, men vil også kunne blive suppleret med ekstranumre, når lejlighed byder sig.

Foreningen fylder 40 år til oktober, og det vil blive markeret ved at 40 års årbøger, som er blevet digitaliseret, bliver tilgængelige via hjemmesiden.

Årbog 2022 bliver en guide/vejledning til Fredensborg Slotshave, som markering af Slottets 300-års fødselsdag.

Eftersom livet efter covid-19 er ved at vende tilbage til normalen, ser bestyrelsen frem til igen at kunne give jer en række gode og interessante oplevelser på det lokalhistoriske område.